ПӘННІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ

ПӘННІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МАЗМҰНЫ
12

Апта Тақырыптың аталуы Сағат саны Бағасы
1 Модуль. Әлеуметтік психологияға кіріспе
1 дәріс. Әлеуметтік психологияның пәні, оның адам және қоғам туралы ғылымдар жүйесіндегі алатын орны. Әлеуметтік психологияның пәні туралы әр түрлі көзқарастар.
1 семинар (зертханалық) сабақ. Әлеуметтік психологияның пәні туралы түсініктердің эволюциясы.
1 СӨЖ. Әлеуметтік психология: пәні, жай-күйі, перспективасы (Эссе)
2 дәріс. Әлеуметтік-психологиялық идеялардың қалыптасу тарихы. Әлеуметтік психологияның дербес ғылым ретінде қалыптасуының алғышарттары.
2 семинар (зертханалық) сабақ. Әлеуметтік психология тарихының кезеңдері (Г.М.Андреева және Е.С.Кузьмина бойынша).
2 СӨЖ. Әлеуметтік психологияның негізгі түсініктеріне таблица құру.
3 дәріс. Қазіргі әлеуметтік психологияның негізгі теоретикалық бағыттары. Қазіргі әлеуметтік психологиядағы необихевиоризм. Әлеуметтік-психологиялық феномендердің психоаналитикалық талдауы.Әлеуметтік психологиядағы интеракционизм. Когнитивизм қазіргі әлеуметтік психологияның басым бағдары ретінде.
3 семинар (зертханалық) сабақ. Әлеуметтік-психологиялық құбылыстардың табиғатын жүйелік-әс-әрекеттік түсіндіру. А.Н.Леонтьевтің іс-әрекет теориясы және оны әлеуметтік психологияда пайдалану мүмкіндігі. Бірлескен іс-әрекет концепциясы және А.С.Макаренко, А.В.Петровский, Л.И.Уманский, А.И.Донцовтың ұжым теориялары.
3 СОӨЖ. Әлеуметтік психология сұраныстарын сызба түрінде көрсетіңіз.
2 Модуль Әлеуметтік психологиядағы тұлғаны зерттеудің дәстүрлері мен қазіргі жағдайлары.
4 дәріс. Әлеуметтік-психологиялық зерттеу әдістері мен әдіснамасы Ғылыми зерттеу әдіснамасы түсінігі. Әлеуметтік-психологиялық зерттеудің теориясы мен эмпирикасы
4 семинар (зертханалық) сабақ. Әлеуметтік-психологиялық зерттеудегі; сұрау, бақылау, құжаттарды талдау әдістерінің жалпы сипаттамасы. Әлеуметтік психологиядағы эксперименттің негізгі типтері мен ерекшеліктері.
4 СӨЖ. Әлеуметтік психологияда кездесетін негізгі проблемалар (әр мекеме мысалында). Кіші топта жұмыс жасау.
5 дәріс. Тұлға әлеуметтік-психологиялық зерттеудің пәні ретінде. Тұлғаны түсінудің әлеуметтік-психологиялық бағытының ерекшелігі, оның жалпы психология мен әлеуметтанудағы жеке адамды түсінуден айырмашылығы.
5 семианр (зертханалық) сабақ. Әлеуметтік психологиядағы тұлғаны зерттеудің дәстүрлері мен қазіргі жағдайлары.
5 СӨЖ. Тұлға субъект және объект ретінде.
6 дәріс. Әлеуметтенудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Әлеуметтену түсінігі. Әлеуметтену механизмдері мен институттарының жалпы сипатамасы.
6 семинар (зертханалық) сабақ. Қазақстанның этномәдени ортасы мен әлеуметтік өзгерістері жағдайындағы (саяси, діни, жыныстық, этникалық) тұлғаның әлеуметтенуі мәселелері.
6 СӨЖ. Әлеуметтену кезіндегі тұлғаның жеке-дара стилі. (тұлғалық-бағдарланған бағытта жұмыс жасау)
7 дәріс. Тұлғаның әлеуметтік мінез-құлқын реттеудің психологиялық механизмдері. Қажеттіліктер, мотивтер, қызығулар, құндылықтар, ережелер, әлеуметтік бағдарлар және олардың тұлғаның әлеуметтік мінез-құлықтың психикалық реттеудегі ролі.
7 семинар (зертханалық) сабақ. Әлеуметтік бағдарларды (аттитюдтер) зерттеу әдістері. Әлеуметтік бағдар құрылымы.
7СОӨЖ. Тұлғаның қалыптасуындағы өзіндік ұйымдастырушылық рөлі (жобалық-бағдарланған бағытта жұмыс жасау). – жеке жобаларын қорғау.
1 АБ –Бақылау жұмыс. Имидж қалыптастыру қарым-қатынастағы мәдениет негізі ретінде. Мақала жазыңыз.
Mitterm
1 Аралық бақылау
8 дәріс. Қарым-қатынас әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде Қарым-қатынас құрылымы, мазмұны, формалары мен механизмдері. Қарым-қатынастың негізгі жақтары: коммуникативті, интерактивті, перцептивті.
8 семинар (зертханалық) сабақ. Қарым-қатынас қиындықтары мен кедергілері. Деструктивті қарым-қатынас түсінігі. Табысты қарым-қатынас факторлары.
8 СОӨЖ. Қарым-қатынас кезіндегі тұлға дамуы және қалыптасуы.
9 дәріс.Әлеуметтік психологиядағы шағын топты зерттеудіңәдіснамалық мәселелері. Шағын топтың психологиялық мәселесін өңдеудің әлеуметтік-тарихи және нақты-ғылыми алғышарттары.
9 семинар (зертханалық) сабақ. Шағын топ дефинициасы. Шағын топтардың жіктелуі. Шағын топ психологиясын зерттеудің негізгі теоретикалық бағдарлары.
9 СОӨЖ. Тұлғаның дамуына шағын топтың әсері (тұлғалық-бағдарланған бағыт).
10 дәріс. Тұлға және топ.Тұлға мен қоғам өзара қатынасы шағын топты әлеуметтік-психологиялық зерттеудің бастапқы мәселесі ретінде.
10 семинар (зертханалық) сабақ. Жеке адамның топтағы әлеуметтік-психологиялық беделі. "Бедел" және "роль" түсініктерінің арақатынасы. Топтағы әлеуметтік-психологиялық ахуал түсінігі (ӘПА).
10 СӨЖ. Тұлғаның қоғамдағы беделі мен рөлін сипаттаңыз.
11дәріс. Үлкен әлеуметтік топтардың психологиялық сипаттамалары. Әлеуметтік психологиядағы үлкен топтарды зерттеудің теоретикалық және әдістемелік принциптері, мәселелері.
11 семинар (зертханалық) сабақ. Ұйымдасқан, тұрақты үлкен топтар (әлеуметтік класс, этнос, қабат, кәсіби топтар, саяси партиялар т.с.с.) психологиясының құрылымы.
11 СӨЖ. Белгілі бір үлкен топқа топтастыру жасаңыз.
12 дәріс. Жеке адамның ұлттық сана-сезімінің ерекшелігі мен өмірлік бейнесі. Әлеуметтік жүріс-тұрыстың этномәдени варианттылығы.
12 семинар (зертханалық) сабақ. Этноцентризм мен этнос аралық шиеленістердің әлеуметтік-психологиялық аспектілері.
12 СӨЖ. Болашақ жастардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру жоспарын құрыңыз.
13 дәріс. Діни қауымдастықтар мен бірлестіктердің психологиялық сипаттамасы. Тобырдың әлеуметтік-психологиялық механизмдері мен динамикасы. Тобырдағы жеке адам жүріс-тұрысы. Үрей түсінігі.
13 семинар (зертханалық) сабақ. Бұқаралық жүріс-тұрыс заңдылықтарын түсіну үшін еліктеу, иландыру, жұғу процестерін зерттеудің маңызы.
13 СӨЖ. Қарым-қатынас механизмдерінің керектігіне сипаттама беріңіз.
14 дәріс. Әлеуметтік психологиядағы теоретикалық және қолданбалыбілімдердің арақатынасы.Қазіргі кезеңдегі қолданбалы әлеуметтік-психологиялық зерттеулерге деген қызығушылықтың артуы.
14 семинар (зертханалық) сабақ. Әлеуметтік психологиядағы қолданбалы зерттеулердің негізгі аймақтары.
14 СӨЖ. Белгілі бір тақырыпқа байланысты журналға мақала жазыңыз.
15 дәріс. Қолданбалы психологиялық зерттеулерді орталықтандыру үшін психологиялық қызметті ұйымдастыру.
15 семинар (зертханалық) сабақ. Әлеуметтік психологиядан алған негізгі мәселелерді талқылау.
15 СӨЖ. «Әлеуметтік психология пәнінің болашағы» атты дөңгелек үстел.
2 АБ
2 Аралық бақылау
Емтихан
Барлығы6359812051058641.html
6359877195644883.html
    PR.RU™